O projekte

NÁŠ CIEĽ

‘KEEPING EMPLOYEES ON BOARD’ má za cieľ vypracovať nástroje a metodiku na uľahčenie prechodu z pracovného prostredia do vzdelávacieho prostredia, čím zaručíme, že zamestnanci vo vekovej kategórií 55+ rokov nadobudnú zručnosti 21. storočia.

KONKRÉTNE CIELE

Riešenie digitálnej gramotnosti (výpočtové myslenie, základné ICT zručností, mediálna gramotnosť, informačné zručností); pracovnej kultúry (komunikácia, spolupráca, sebaregulácia, sociálne a kultúrne zručnosti) ale aj inovácie a adaptácia (riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie). Týmto sa sústredíme na:

 1. podnecovanie dynamiky na pracovisku: zmena pohľadu, ktorá posúva pracovisko dopredu ako mikrospoločnosť, ktorá
 2. viac sprístupňuje príležitosti na výučbu pre zamestnancov nad 55 rokov
 3. poskytovanie zamestnávateľom a zamestnancom nástroje a metódy na „udržiavanie zamestnancov nad 55 rokov na palube“, čo znamená: udržanie si tej istej práce u toho istého zamestnávateľa; alebo vytvorenie novej pracovnej pozície s tým istým zamestnávateľom; čí zmysluplný prechod k novému zamestnávateľovi

CIEĽOVÉ SKUPINY

 • zamestnanci vo veku 55 a viac (primárna cieľová skupina)
 • zamestnanci mladší ako 55 rokov
 • zamestnávatelia

AKO uľahčujeme prechod z pracovného prostredia do vzdelávacieho prostredia?

 • Zdôraznením toho, že zručnosti 21. storočia už sú prítomné medzi zamestnancami.
 • Vytváraním základu pre posilňujúcu dynamiku zamestnancov ako učiteľov aj učiacich sa.
 • Rozdelením zručností 21. storočia na 3 zvládnuteľné skupiny zručností.
 • Podporovaním praktickej a trvalej implementácie získaných poznatkov.
 • Šírením poznatkov získaných v tejto oblasti prostredníctvom digitalizácie do voľne prístupných webinárov.
 • Kvalita hodnotenia modulov train-the-trainer je založené na princípoch EQAVET principles. Tieto princípy nás takisto navádzajú smerom ku štandardizácii a maximalizácii šírenia výstupov vzdelávania.
 • Začlenením šírenia informácií do samotného procesu: offlinové aj onlinové výstupy sa sprístupnie v 4 jazykoch a aktívne sa budú propagovať prostredníctvom newsletterov; stretnutím zainteresovaných strán; konferenciou a sadou online inšpiratívnych nástrojov.

OČAKÁVANÉ VÝSTUPY

 • online kurzy pre školiteľov (train-the-trainer); usmernenia; prístup k online platforme
 •  online vzdelávacie materiály pre 5 intenzívnych kurzov
  • životne dôležité zručnosti a duševný dôchodok (protokol o vytvorení podpory vzdelávacích príležitostí)
  • digitálne začlenenie ako vstup k zlepšeniu zručností 21. storočia
  • návrh a zostavenie kurzu
  • zamestnávateľov pohľad na vec
  • efektívnosť vo vzdelávaní a odbornej prípravy dospelých
 • dve medzinárodné stretnutia zainteresovaných strán (apríl 2021, Belgicko - máj 2022, Rakúsko)
 • jedna medzinárodná konferencia (máj 2023 - Slovensko)
 • šablóna komunikačnej stratégie
 • nástroj na meranie dopadu informácií
 • preklad všetkých materiálov v balíku inšpiratívnych nástrojov
 • kurz: úvod do úpravy a tvorby pracovnej pozície podľa zamestnanca
 • súbor inšpiratívnych nástrojov (vo forme webovej stránky s obsahom v rôznych jazykoch + odkazy na vyvinuté online kurzy v platforme Future Learn Platform)

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

OKAMŽITÉ VÝSLEDKY

 • Zlepšiť prístup k odbornej príprave a kvalifikáciám pre všetkých, s osobitným dôrazom na starších zamestnancov.
 • Nový obsah školení.
 • Zvýšený zmysel pre iniciatívu a podnikanie.
 • Zvýšená úroveň digitálnej kompetencie.
 • Lepšie porozumenie a schopnosť reagovať na sociálnu, etnickú, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť.
 • Vylepšená úroveň zručností pre zamestnateľnosť a tvorbu pracovnej náplne.
 • Zvýšené príležitosti na profesionálny rozvoj.
 • Zvýšená motivácia a spokojnosť v každodennej práci.
 • Lepšie poskytovanie základných a prierezových zručností, najmä v: podnikaní, sociálnych, občianskych, medzikultúrnych a jazykových kompetenciách, kritickom myslení, digitálnych zručnostiach a mediálnej gramotnosti

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY

 • Metodológia odomykania zručností 21. storočia v práci.
 • Zlepšiť a rozšíriť ponuku vysoko kvalitných vzdelávacích príležitostí pre dospelých na pracovisku.
 • Lepší prístup dospelých k možnostiam zvyšovania kvalifikácie, čo umožňuje zvyšovanie gramotnosti, numerických a digitálnych schopností, ako aj ďalších kľúčových kompetencií.
 • Pozitívnejší vzťah k európskemu projektu a hodnotám EÚ.
 • Lepšie porozumenie a uznanie zručností a kvalifikácií v Európe i mimo nej.
 • Lepšie pochopenie prepojení medzi formálnym, neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou, inými formami vzdelávania a trhom práce.

METODOLÓGIA

V tomto projekte sa využívajú nasledujúce metodiky: navrhovanie služieb, spolupráca pri tvorbe, webové schopnosti, nadobúdanie vedomostí z objavujúcej sa budúcnosti, učenie sa samotným vykonávaním, zmiešané učenie, rozprávanie príbehov, teória zmeny, zdokonaľovanie/osvojenie si práce.

KONTEXT

Society is ageing rapidly: across OECD countries the ratio of elderly people (65 and over) to people of working age (15-64) is projected to rise from 1 in 4 in 2015 to 1 in 2 in 2050.  Governments and stakeholders urge for measures to keep people professionally active for as long as possible. The statutory retirement age is rising. But the employment rate for workers aged 55-64 is low. The accessibility rate of learning opportunities for older employees is of the lowest. Adding to this, with age comes physical vulnerability, which can play a role in various jobs. The workplace and job content should at least not amount to aggravation. Workability is decreasing instead of increasing, which is alarming when considering that we are actually expected to continue our working careers longer while mental fatigue amongst employees is rising, well-being at work is declining, learning opportunities are not equally accessible and work-life balance is hard to manage.

The challenges and opportunities for employees aged 55 and up, are embedded in a global society that is dealing with an increasing degree of digitization. A substantial percentage of European citizens are at risk of being digitally excluded. In the digitizing society, this means that they are also socially excluded, thereby compromising access to social rights.

The 21st century skills are an adequate frame for addressing durable employability of employees aged 55 and up.

Click to listen highlighted text!