Project Outputs

Projektové výstupy

Vstúpte do sveta plného objavov! Tu sme plní očakávania, keď vám predstavujeme radu metodológií a nástrojov, ktoré boli dôkladne objavené a vyvinuté špeciálne pre vás. Od metód, ktoré sme použili počas vývojovej fázy, po tie, ktoré preukázali svoju silu v buddy programoch a ďalej. Tieto nepostrádateľné nástroje sú k dispozícii, pripravené zazáriť vo vašej spoločnosti. Nechajte nás byť vaším sprievodcom na ceste objavovania, inovácie a rastu. Spolu sa zahrnieme do toho, ako tieto nástroje môžu zvýšiť vašu firmu na úplne novú úroveň. Pripravte sa na objavovanie, učenie sa a rozširovanie - s nami na vašej strane, ktorí vám poskytujeme vedenie a podporu na každom kroku a transformujeme vašu organizáciu z funkčnej na vzdelávaciu entitu.

Výprava za poznaním: Spoznávanie zamestnancov

Program 'Cesta objavovania: Spoznávanie zamestnancov' odhaluje fascinujúce nástroje navrhnuté na hlboké preniknutie do pochopenia vašich zamestnancov na hlbšej úrovni. Tento program ponúka všestranný prístup k získavaniu pohľadov na jedinečné talenty, zručnosti 21. storočia a osobnosti vášho tímu. Počas tejto cesty budeme využívať rôzne nástroje a interaktívne sedenia na pestovanie hlbokého porozumenia.

Web kompetencií

Aké sú zručnosti 21. storočia? Ako môžete vedieť, či ste dobrý v jednej kategórii a možno potrebujete nejaké posilnenie v inej? Poskytujeme základný sebahodnotiaci nástroj formou webovej stránky kompetencií. Účastníci môžu zostrojiť svoju úroveň zručností pred začatím akéhokoľvek školenia a následne zostrojiť svoj druhý nákres po ukončení školenia. To poskytuje základný náhľad v každom progrese. Ďalšie využitie tejto webovej stránky kompetencií: nechajte všetkých zamestnancov vyplniť jeden web kompetencií a majte to ako základ pre akýkoľvek hodnotiaci pohovor/ako zoznam zručností pred plánovaním nejakých aktivít. Kľudne použite túto webovú stránku kompetencií v svojej vlastnej práci/pracovnom prostredí. Dajte nám vedieť, či to bolo nápomocné, ako ste to použili a ako to môžeme zlepšiť.

Úvodné stretnutie s zamestnancami

Budeme organizovať individuálny úvodný rozhovor. Cieľom rozhovoru je, aby sme sa oboznámili s zamestnancami. Spolu s nimi budeme objavovať digitálne potreby, ale určite aj silné stránky. Budeme sa zameriavať predovšetkým na digitálne aspekty, ale krátko sa dotkneme aj ostatných oblastí, konkrétne pracovnej kultúry a inovácie a adaptácie. Na základe výsledkov tohto pohovoru a kompetencie WEB následne zamestnanca spojíme s kolegom. 

Stlačte fotografiu pre ďalšie informácie.

Ako vyzerá persona trénera a študenta

Persony nám pomáhajú navrhovať tréningové procesy s ohľadom na našu cieľovú skupinu a ich potreby.
Táto prvá skupina osobností trénera a študenta je výstupom intenzívneho kurzu o vzdelávaní a odbornej príprave dospelých, ktorú poskytla spoločnosť topcoach. Ako sa bude projekt vyvíjať, mohlo by sa vytvoriť aj viac persón.

Kolo tréningového procesu

Koleso tréningu je nástroj vytvorený spoločnosťou Topcoach. Slúži ako nástroj na sebahodnotenie silných stránok a potrieb trénerov a pedagógov. V projekte ho môžeme použiť pred a po zavedení tréningových trajektórií na sebahodnotenie nášho pokroku ako trénerov.

Stlačte fotografiu pre ďalšie informácie.

Stlačte fotografiu pre ďalšie informácie.

Na spoločnej ceste: Formovanie dua na pracovisku

Program 'Na ceste spolu: formovanie dvojíc na pracovisku' je inovatívny program, ktorý sa hlbšie zaoberá konceptom vzájomného učenia sa a zdôrazňuje silu metódy dvojice v pracovnom prostredí. Prostredníctvom tohto programu vám predstavujeme jedinečný prístup, ktorý má za cieľ podporovať výmenu znalostí a rast prostredníctvom tesnej spolupráce medzi kolegami.

Peer-to-peer učenie

V pracovnom kontexte s kolegami sa vzájomné učenie od rovesníkov týka zdieľania poznatkov, skúseností a pohľadov medzi jednotlivcami na podobnej úrovni. Zahrnuje aktívne zapojenie, spoluprácu a využívanie expertízy a rôznorodých pohľadov každého. Vďaka vzájomnému učeniu od rovesníkov sa môžeme vzájomne motivovať, spoločne riešiť problémy a vytvárať podporné vzdelávacie prostredie. Je to cenný príspevok k tradičným metodám školenia a podporuje pozitívnu a spolupracujúcu kultúru v tíme.

Na záverečnej konferencii v Bratislave predstavila Veronika Korim zaujímavú prezentáciu a dielňu o vzájomnom učení od rovesníkov. Zdieľala cenné poznatky a praktické informácie na toto tému. Ak kliknete na fotografiu, môžete získať prístup k celej prezentácii a hlbšie sa ponoriť do obsahu. Bola to skvelá príležitosť učiť sa z Veronikinej odbornosti a získať komplexné porozumenie vzájomného učenia od rovesníkov.

Stlačte fotografiu pre ďalšie informácie.

Metodológia Buddy

Tento projekt zahŕňa nasledujúce metodológie: service design, spolutvorba, skills' web, učenie sa z vznikajúcej budúcnosti, učenie sa skúsenosťami, zmiešané učenie, vzájomné učenie, digital storytelling, teória zmeny, tvorba práce podľa potrieb. buddy methodology

Je pre zamestnancov dôležité, aby boli si vedomí svojich kompetencií na pracovisku. Často sa stáva, že si ľudia nie sú vedomí svojich kompetencií a preto ich nevyužívajú v plnom rozsahu. Našťastie existuje metóda na identifikáciu týchto kompetencií pomocou siete kompetencií, ktorá je rozdelená do troch zhlukov: digitálne zručnosti, inovácie a prispôsobivosť a kultúra pracoviska.

Kompetencie sú pozorovateľné talenty, motivátory a zručnosti, ktoré prispievajú k individuálnym a organizačným výkonom. Výber a rozvoj zamestnancov pre konkrétne úlohy alebo pozície na základe ich kompetencií a talentov je dôležitou stratégiou na preskúmanie očakávaného správania. Zamestnanci dosahujú lepšie výsledky, cítia sa viac zapojení a produkujú lepšie výsledky, keď poznajú svoje kompetencie a potreby vzdelávania.

Jeden partnera budeme priradiť na testovanie do troch rôznych organizácií. Vytvoríme páry buddy prostredníctvom procesu zhodnotenia kompetencií, pri ktorom zohľadníme individuálne zručnosti a vlastnosti zamestnancov. To nám umožní vytvoriť najlepšie zhody a zabezpečiť, aby si buddy navzájom mohli učiť a poskytovať si podporu pri práci.

Pre efektívne riadenie tohto procesu sme vypracovali podrobný plán, ktorý sme implementovali v organizáciách.

Stlačte fotografiu pre zväčšenie.

Cesta zmeny: Riešenie a formovanie

Program 'Cesta zmeny: Riešenie a formovanie' predstavuje sériu nástrojov, ktoré môžu zamestnanci využiť na vizualizáciu a riadenie zmien vo svojom profesionálnom priebehu. Tento program vybavuje jednotlivcov prostriedkami na zručné navigovanie zmeny vo svojich úlohách a zároveň im umožňuje aktívne formovať svoje pracovné prostredie pomocou procesu známeho ako job crafting.

Digitálne rozprávanie

Stlačte fotografiu pre ďalšie informácie.

Digitálne rozprávanie je praxou Digitálny storytelling je praxou používania digitálnych médií, ako sú videá, obrázky, zvuky a texty, na interaktívne a zaujímavé vyprávanie príbehu. Táto moderná forma vyprávania sa vyvinula s nástupom digitálnych technológií, ktoré ponúkajú široké možnosti prezentácie a zdieľania informácií. 

V rámci buddy programu budú dvojice používať digitálny storytelling na kreatívne a pútavý spôsob zachytenie ich cesty. Predstavia sa a uvedú svoje očakávania a ciele pre program, a následne dokumentujú svoj pokrok pomocou rôznych techník ako fotografie, vlogy, stop motion, green screen a digitálne komiksy. 

Najvyšším cieľom dokumentovania programu je inšpirovať a informovať ostatných o skúsenostiach a naučených lekciách. Preto je dôležité, aby digitálna rozprávka bola účinne vykonaná, aby sa príbeh povedal atraktívnym a zaujímavým spôsobom a motivoval ostatných na rovnakú cestu. Na konci programu budú dvojice zdieľať svoje skúsenosti a naučené lekcie, aby inšpirovali a informovali ostatných.

Job crafting

Stlačte fotografiu pre ďalšie informácie.

Job crafting je proces individuálneho alebo kolektívneho 'pomarančovania' vlastnej práce, experimentovaním s malými zmenami v úlohách, kontexte/čase, relačných aspektoch a kognitívnych faktoroch. Cieľom je vytvoriť lepšie zodpovedajúce pracovné podmienky pre vaše zručnosti, záujmy a motivácie, na základe poznatkov o priestore vo vnútri práce. Pri tom sa berú do úvahy výrobné a kvalitatívne ciele bez poškodenia kolegov, zákazníkov alebo iných. Job crafting umožňuje prispôsobiť vašu prácu vašim osobným potrebám a tým prežívať viac spokojnosti a angažovanosti.

Stlačte fotografiu pre ďalšie informácie.

Nárazová cesta organizácie: Ako to robíme?

Program 'Vplyvná organizačná cesta: Ako to robíme?' slúži ako posledná súčasť našej náradie. V tejto časti predstavujeme nástroje na úrovni organizácie, ktoré slúžia nielen na hodnotenie na základe Teórie zmeny, ale aj na vizuálnu reprezentáciu, ktorá ilustruje interakcie a vzťahy medzi rôznymi skupinami zainteresovaných strán v rámci spoločnosti.

Stakeholder Rad

Koncept "Stakeholderového kolesa" je vizuálna reprezentácia, ktorá znázorňuje interakcie a vzťahy medzi rôznymi skupinami zainteresovaných strán spoločnosti. Dôraz je kladený na zamestnancov, pretože sú rozhraním so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane zákazníkov, dodávateľov a iných aktérov. Táto reprezentácia zdôrazňuje dôležitosť komunikácie, pretože všetky linky kolesa symbolizujú viaceré formy komunikácie medzi zamestnancami a rôznymi zainteresovanými stranami.

Stlačte fotografiu pre ďalšie informácie.

Stakeholderové koleso

Stlačte fotografiu pre ďalšie informácie.

Použili sme teóriu zmeny ako plánovací nástroj, ktorý pomáha porozumieť a dosiahnuť žiadané zmeny v zložitých situáciách. Proces začína formuláciou požadovanej zmeny a cieľov potrebných na dosiahnutie tejto zmeny. Potom sa uskutoční analýza, aby sa identifikovali faktory, ktoré môžu ovplyvniť zmenu a potrebné kroky na jej realizáciu. Výsledkom je diagram ToC, ktorý ukazuje, ktoré zásahy sú potrebné na dosiahnutie požadovanej zmeny. ToC môže byť použitý na hodnotenie účinnosti zvolených zásahov a na určenie, či bola dosiahnutá požadovaná zmena.

Chcete vedieť viac?

sk_SKSlovak
Click to listen highlighted text!